Điều khoản sử dụng

1. GIỚI THIỆU

 1. Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Con đường đặc sản qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang Con đường đặc sản”). Trước khi sử dụng Trang Con đường đặc sản hoặc tạo tài khoản Con đường đặc sản (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Con đường đặc sản để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CỔ PHẦN CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN (sau đây được gọi riêng là “Con đường đặc sản”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Con đường đặc sản, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Con đường đặc sản và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Con đường đặc sản có sẵn trên Trang Con đường đặc sản, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Con đường đặc sản hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Con đường đặc sản (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Con đường đặc sản.
 2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Con đường đặc sản không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Con đường đặc sản không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Con đường đặc sản sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.
 3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Con đường đặc sản, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này, các quy chế, quy định, chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Con đường đặc sản và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.
 4. Con đường đặc sản bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Con đường đặc sản hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.
 5. Con đường đặc sản bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Con đường đặc sản hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ.

  BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI Con đường đặc sản, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.

  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG Con đường đặc sản. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA Con đường đặc sản  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ  HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Con đường đặc sản coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Con đường đặc sản cung cấp Chính Sách Bảo Mật để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Con đường đặc sản. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Con đường đặc sản thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Con đường đặc sản, Người Sử Dụng:
  1. Cho phép Con đường đặc sản thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
  2. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Con đường đặc sản sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Con đường đặc sản; và
  3. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
 2. Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Con đường đặc sản trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Con đường đặc sản đều thuộc sở hữu của Con đường đặc sản và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Con đường đặc sản được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Con đường đặc sản được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Con đường đặc sản và Nội Dung của Trang Con đường đặc sản. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Con đường đặc sản và Nội Dung của Trang Con đường đặc sản. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Con đường đặc sản trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Con đường đặc sản. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Con đường đặc sản khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Con đường đặc sản (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).
 2. Con đường đặc sản cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang Con đường đặc sản, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Con đường đặc sản.

4. PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Con đường đặc sản tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Con đường đặc sản bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Con đường đặc sản theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Con đường đặc sản.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một cách trung thực và chính xác một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Con đường đặc sản cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Con đường đặc sản không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Con đường đặc sản cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Con đường đặc sản.
 2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Con đường đặc sản, và (c) thông báo ngay lập tức với Con đường đặc sản nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.
 3. Bạn đồng ý rằng Con đường đặc sản có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Con đường đặc sản bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của Con đường đặc sản, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên Trang Con đường đặc sản với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang Con đường đặc sản), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Con đường đặc sản, và (i) sử dụng thông tin giả mạo hoặc không trung thực khi đăng ký tài khoản. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Con đường đặc sản. Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Con đường đặc sản sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.
 5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Con đường đặc sản nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của Con đường đặc sản.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1.  Quyền được phép sử dụng Trang Con đường đặc sản và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Con đường đặc sản có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.
 2. Người Sử Dụng không được phép:
  1. Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.
  2. Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Con đường đặc sản.
  3. Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
  4. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.
  5. Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.
  6. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang Con đường đặc sản.
  7. Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Con đường đặc sản;
  8. Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này.
  9. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.
  10. Mở và/hoặc vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định, Chính Sách Con đường đặc sản trong từng thời điểm.
  11. Truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Con đường đặc sản, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Con đường đặc sản, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động phần mềm thay đổi thông tin thiết bị, hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào nhằm mục đích thực hiện hành vi gian lận, lạm dụng các Chính Sách Con đường đặc sản hoặc có chức năng tương tự.
  12. Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.
  13. Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Con đường đặc sản;
  14. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Con đường đặc sản áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Con đường đặc sản;
  15. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
  16. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
  17. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;
  18. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
  19. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.
  20. Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác.
  21. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang Con đường đặc sản.
  22. Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ.
  23. Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.
  24. Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
  25. Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.
  26. Xâm phạm các quyền của Con đường đặc sản, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.
  27. Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc
  28. Liệt kê, đăng bán các hàng hóa, nội dung xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.
 3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Con đường đặc sản, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Con đường đặc sản. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Con đường đặc sản, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Con đường đặc sản sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Con đường đặc sản.
 4.  Người Sử Dụng thừa nhận rằng Con đường đặc sản và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Con đường đặc sản, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Con đường đặc sản có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp Con đường đặc sản nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Sử Dụng khác; (iii) trong trường hợp Con đường đặc sản nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. Con đường đặc sản có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Con đường đặc sản, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Con đường đặc sản hoặc gửi cho Con đường đặc sản, bao gồm các thông tin trên các Diễn Đàn Con đường đặc sản hoặc trên các phần khác của Trang Con đường đặc sản.
 5. Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng Con đường đặc sản có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng, Nội Dung và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho Con đường đặc sản trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Con đường đặc sản hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Con đường đặc sản, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
  • Xóa danh mục sản phẩm;

  • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

  •  Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

  • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

  • Cáo buộc hình sự;

  • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

  • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Con đường đặc sản.

 2. Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Con đường đặc sản của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Con đường đặc sản

8. BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Con đường đặc sản dưới bất kỳ hình thức nào. Con đường đặc sản cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang Con đường đặc sản. 
 2. Nếu bạn là Chủ Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng sử dụng đơn khiếu nại đính kèm đầy đủ các tài liệu hợp lệ chứng minh sự tồn tại và sở hữu hợp pháp của người khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ có liên quan, cũng như chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các đăng bán bị khiếu nại cụ thể. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp phù hợp với quy định của Con đường đặc sản
 3. Con đường đặc sản xác nhận rằng một nhãn hàng hoặc nhà sản xuất có thể, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, có quyền ký kết các thỏa thuận phân phối độc quyền nhất định hoặc thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu cho sản phẩm của mình với bên thứ ba khác. Tuy nhiên, việc vi phạm các thỏa thuận này không cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì việc thực hiện các thỏa thuận này là vấn đề giữa nhãn hàng hoặc nhà sản xuất với bên thứ ba tương ứng mà họ ký thỏa thuận, Con đường đặc sản sẽ không hỗ trợ việc thực thi những quyền phân phối độc quyền đó hoặc vấn đề kiểm soát giá, ngoại trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu.
 4. Không giới hạn đối với khoản bồi thường tại Điều 25, Người Bán đồng ý bồi thường và giữ cho Con đường đặc sản và Bên Liên Kết của Con đường đặc sản không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, khiếu nại, tổn thất và phán quyết phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Nội Dung hoặc sản phẩm đăng bán, và/hoặc (b) bất kỳ việc xóa Nội Dung hoặc sản phẩm đăng bán nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ nào.

9. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

 1. Vào từng thời điểm, Con đường đặc sản hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:
  1. Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)
   Con đường đặc sản cung cấp dịch vụ COD. Người Mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.
  2.  VNPAY – Internet Banking
   Hình thức thanh toán bằng thẻ VNPAY – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.
  3. Các phương thức thanh toán khác khả dụng trên Sàn Con đường đặc sản trong từng thời điểm.
 2. Người Mua chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
 3. Con đường đặc sản không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Con đường đặc sản bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này. 

  Lưu ý: Con đường đặc sản sẽ chỉ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Con đường đặc sản.
 4. Hiện tại, Con đường đặc sản chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Con đường đặc sản thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Con đường đặc sản.

10. SỐ DƯ TÀI KHOẢN CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN

 1. Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản là một tính năng do Con đường đặc sản hoặc nhà cung cấp dịch vụ được phép của Con đường đặc sản cung cấp để hỗ trợ việc ghi nhận tiền bán hàng hoặc giá trị tiền được hoàn trả cho các giao dịch trả hàng/hoàn tiền. Tổng giá trị ghi nhận này, trừ đi các khoản đã được thanh toán, sẽ được thể hiện ở mục Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản.
 2. Bạn có thể yêu cầu được nhận toàn bộ giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản (tối đa toàn bộ số dư trong Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản của bạn) bằng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng có thông tin được cung cấp một cách chính xác và trung thực cho Con đường đặc sản (“Tài Khoản Nhận Tiền”) thông qua thao tác gửi yêu cầu chuyển tiền (“Yêu Cầu Thanh Toán”). Con đường đặc sản cũng có thể chuyển khoản tự động giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản của bạn đến Tài Khoản Nhận Tiền định kỳ, theo thiết lập của bạn. Con đường đặc sản chỉ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc và việc chuyển khoản đó có thể cần tối đa 04 (bốn) ngày làm việc để Tài Khoản Nhận Tiền được ghi có, theo nghiệp vụ ngân hàng liên quan. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này, Con đường đặc sản có quyền tạm giữ hoặc tạm hoãn ghi nhận tiền bán hàng hoặc giá trị tiền được hoàn trả cho các giao dịch trả hàng/hoàn tiền trong trường hợp có chứng cứ về hành vi gian lận hoặc đáng ngờ, hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn Con đường đặc sản. Thời gian tạm giữ và tạm hoãn sẽ do Con đường đặc sản quyết định tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp vụ việc đang được điều tra, xác minh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc tùy theo thủ tục xác minh nội bộ của Con đường đặc sản.
 3. Tiền thu được từ việc bán hàng, có sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên Trang Con đường đặc sản (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua”) sẽ được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản như sau:
  1. Đối với trường hợp Người Mua không nhấn “Đã nhận được hàng” hoặc “Trả hàng/Hoàn tiền”:
   Thanh toán vào ngày thứ 04 (bốn) kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái Giao Hàng Thành Công (hoặc các trạng thái tương tự trên Trang Con đường đặc sản).
  2. Đối với trường hợp Người Mua nhấn “Đã nhận được hàng”:  Con đường đặc sản sẽ thanh toán Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua ngay sau khi Người Mua xác nhận “Đã nhận được hàng” trên Trang Con đường đặc sản; trong trường hợp Con đường đặc sản nhận thấy cần thêm thời gian để xem xét, kiểm tra đơn hàng, Con đường đặc sản sẽ thanh toán Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sau khi hết Thời Gian Con đường đặc sản Đảm Bảo.
  3. Đối với trường hợp Người Mua yêu cầu “Trả hàng/Hoàn tiền”:
   1. Đối với các đơn hàng có phát sinh trả hàng/hoàn tiền trước khi Con đường đặc sản thanh toán Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua cho Người Bán và Con đường đặc sản đồng ý hoàn tiền cho Người Mua: Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua còn lại (nếu có) sẽ được thanh toán cho Người Bán ngay sau khi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được Con đường đặc sản xử lý hoàn tất theo Chính Sách Con đường đặc sản.
   2. Đối với  đơn hàng phát sinh trả hàng/hoàn tiền sau khi Con đường đặc sản đã thanh toán Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua cho Người Bán  và được Con đường đặc sản đồng ý hoàn tiền cho Người Mua: Con đường đặc sản sẽ điều chỉnh khoản Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua  cho Người Bán để hoàn lại cho Người Mua ngay sau khi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được Con đường đặc sản hoàn tất xử lý theo Chính Sách Con đường đặc sản.
 4. Sau khi đã gửi Yêu Cầu Thanh Toán, bạn không thể thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu này.
 5. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn đồng ý ủy quyền cho Con đường đặc sản chỉnh sửa lỗi đó và thực hiện ghi có hoặc ghi nợ trong Tài Khoản Nhận Tiền của bạn, với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Nếu Con đường đặc sản không thể ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền vì bất kỳ lý do nào, bạn cũng sẽ ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục thực hiện việc ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền, sau khi áp dụng bất kỳ khoản phí có liên quan nào, vào bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán nào khác mà bạn đã cung cấp cho Con đường đặc sản hoặc cấn trừ việc ghi có hoặc ghi nợ cùng các khoản phí có liên quan vào số dư được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản của bạn trong tương lai, trong giới hạn pháp luật cho phép.
 6. Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản của bạn, cho mục đích:
  1. Điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
  2. Trường hợp Con đường đặc sản cho rằng bạn thực hiện hành vi và/hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ.
  3. Liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào.
  4. Liên quan đến bất kỳ điểm thưởng hay hoàn lại nào.
  5. Liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào
  6. Liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn
  7. Liên quan đến các sản phẩm bị cấm hoặc các sản phẩm bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi; và
  8. Liên quan đến bất kỳ việc thay đổi thỏa thuận đã cam kết giữa Người Mua và Người Bán

11. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN

 1. Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản là dịch vụ cung cấp bởi Con đường đặc sản hoặc đơn vị được Con đường đặc sản ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch.  Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng cho Người Bán sẽ được lưu giữ bởi Con đường đặc sản hoặc đơn vị được Con đường đặc sản ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản”).  Người Bán sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản.
 2. Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng, Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản cho đến khi:
  1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 11.2(d), trong trường hợp Người Mua gửi xác nhận cho Con đường đặc sản rằng Người Mua đã nhận được hàng, Con đường đặc sản sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài Khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản cho Người Bán. Tuy nhiên nếu thời gian trả hàng/hoàn tiền vẫn chưa kết thúc, và sau đó Người Mua gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền và Con đường đặc sản xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, Con đường đặc sản có quyền điều chỉnh Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua để thực hiện hoàn tiền cho Người Mua theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền.
  2. Trong trường hợp Thời Gian Con đường đặc sản Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 11.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 11.2(c) và 11.2(d), Con đường đặc sản sẽ chuyển Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua từ Tài khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản cho Người Bán.
  3. Trường hợp Con đường đặc sản xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 11.2(d), Con đường đặc sản sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Con đường đặc sản và chuyển phần còn lại (nếu có) cho Người Bán. Trong trường hợp ngược lại. Con đường đặc sản sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài Khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản cho Người Bán.
  4. Vào thời điểm mà Con đường đặc sản xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người Mua là hợp lý, bao gồm khi Con đường đặc sản xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.
   Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản. 
 3. Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Con đường đặc sản sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Con đường đặc sản trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Con đường đặc sản Đảm Bảo”).
 4. Trường hợp tài khoản ngân hàng của Người Bán không thể ghi có và / hoặc Người Bán không thể liên lạc được, Con đường đặc sản sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Người Bán cung cấp. Trong trường hợp Người Bán không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người Mua đến hạn thanh toán cho Người Bán nhưng chưa được trả cho Người Bán, Con đường đặc sản sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.
 5. Người Bán/Người Mua phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang Con đường đặc sản. Con đường đặc sản có quyền yêu cầu Người Bán hoặc Người Mua cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người Bán/Người Mua theo đây chấp thuận cho Con đường đặc sản sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Trang Con đường đặc sản của Người Bán/Người Mua.  Ngoài ra, Người Bán/Người Mua ủy quyền cho Con đường đặc sản sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Con đường đặc sản cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Bán/Người Mua với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Bán/Người Mua. Để biết thêm thông tin về cách thức Con đường đặc sản xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.
 6. Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người Bán và Người Mua theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản. Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người Bán hoặc Người Mua tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người Bán hoặc Người Mua, và Con đường đặc sản không có trách nhiệm liên quan đến các nghĩa vụ pháp luật của Người Bán hoặc Người Mua như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản không cấu hành việc bảo hành sản phẩm.
 7. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Trang Con đường đặc sản sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản.

12. HỆ THỐNG ĐIỂM THƯỞNG CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN - XU

 1. Người Sử Dụng có thể tích lũy điểm thưởng (“Con đường đặc sản Xu”) khi mua hàng trên Trang Con đường đặc sản thông qua việc sử dụng hệ thống Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động của Con đường đặc sản do Con đường đặc sản toàn quyền quyết định vào từng thời điểm (“Hoạt Động Hợp Lệ”). Nhìn chung, Con đường đặc sản Xu sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Người Sử Dụng sau khi hoàn tất giao dịch hoặc hoạt động thành công được Con đường đặc sản chấp thuận.  Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Con đường đặc sản Xu nếu bạn là Người Sử Dụng và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.
 2. Giao dịch chưa hoàn thành trên Trang Con đường đặc sản khi sử dụng Chính Sách Đảm Bảo Con đường đặc sản sẽ không đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Con đường đặc sản Xu. Con đường đặc sản có toàn quyền loại trừ các mặt hàng không thuộc đối tượng của hệ thống điểm thưởng Con đường đặc sản Xu.
 3. Con đường đặc sản Xu không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Người Sử Dụng và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 4. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được Con đường đặc sản quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của Con đường đặc sản, Người Sử Dụng có thể sử dụng Con đường đặc sản Xu bằng cách gửi yêu cầu đến Con đường đặc sản và sử dụng Con đường đặc sản Xu để khấu trừ vào giá sản phẩm khi thực hiện giao dịch mua hàng trên Trang Con đường đặc sản theo quy định của Con đường đặc sản vào từng thời điểm. Tất cả các khoản hoàn tiền phải tuân thủ theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền tại Mục 14.4.
 5. Con đường đặc sản Xu mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư Con đường đặc sản Xu. Mỗi Con đường đặc sản Xu đều có hạn sử dụng.  Lưu ý kiểm tra chi tiết Tài Khoản của bạn trên Trang Con đường đặc sản để biết số dư Con đường đặc sản Xu cũng như hạn sử dụng.
 6. Vào từng thời điểm, Con đường đặc sản sẽ thông tin đến bạn điểm thưởng Con đường đặc sản Xu sẽ được áp dụng đối với Hoạt Động Hợp Lệ cụ thể nào. Hoạt Động Hợp Lệ có thể bao gồm việc bạn thực hiện mua sắm với Người Bán đang tham gia chương trình hoặc các chương trình khuyến mãi cụ thể của Con đường đặc sản. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các điều khoản của các chương trình điểm thưởng đó nếu được áp dụng vào từng thời điểm.
 7. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến số lượng Con đường đặc sản Xu nhận được từ Hoạt Động Hợp Lệ, thì khiếu nại đó phải được gửi đến Con đường đặc sản (tại đây) trong vòng một (01) tháng kể từ ngày bạn thực hiện thành công giao dịch. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của bạn. Con đường đặc sản bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu thời gian gửi khiếu nại đã qua.
 8. Con đường đặc sản không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho Con đường đặc sản Xu. Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận Con đường đặc sản Xu có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.
 9. Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, Con đường đặc sản bảo lưu quyền (i) ngưng hệ thống điểm thưởng Con đường đặc sản Xu bất cứ lúc nào, và (ii) hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng Con đường đặc sản Xu của Người Sử Dụng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng Con đường đặc sản Xu.

13. VẬN CHUYỂN

 1. Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Con đường đặc sản sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Con đường đặc sản, Người Bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Con đường đặc sản tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.
 2. Người Bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Con đường đặc sản Đảm Bảo.
 3. Người Sử Dụng hiểu rằng Người Bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người Bán đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Con đường đặc sản sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người Bán và/hoặc Người Mua sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố đó.

14. HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 1. Người Mua chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.
 2. Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Con đường đặc sản.
 3. Con đường đặc sản không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch giữa Người Bán và Người Mua.
 4. Nếu bạn dùng Con đường đặc sản Xu để thanh toán và được hoàn trả dựa trên Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Con đường đặc sản, Con đường đặc sản sẽ tách biệt hoàn trả số tiền bạn đã thanh toán cho món hàng đó và số Con đường đặc sản Xu bạn đã dùng vào Tài Khoản của bạn.

15.  TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN

 1. Người Bán phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản và điều kiện bán hàng được cập nhật trong danh mục sản phẩm của Người Bán và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.
 2. Giá sản phẩm được Người Bán toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Mua cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người Bán sẽ không yêu cầu Người Mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.
 3. Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Bán đồng ý rằng Con đường đặc sản có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.
 4. Để thúc đẩy việc mua các sản phẩm Người Bán đăng bán, Con đường đặc sản có thể đăng những sản phẩm đó (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (chẳng hạn các cổng thông tin và cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi hoặc hợp tác với Con đường đặc sản.
 5. Người Bán chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người Mua theo quy định pháp luật.
 6. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán và Con đường đặc sản không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.  Bên Bán nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.
 7. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của Con đường đặc sản sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Mục 7.1.

16. PHÍ

 1. Nếu Điều Khoản Dịch Vụ này không có quy định nào khác hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác, Người mua hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Con đường đặc sản.
 2. Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Con đường đặc sản có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Con đường đặc sản và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua. Con đường đặc sản sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người Bán chi trả nếu có yêu cầu. Vui lòng tham khảo cách thức yêu cầu xuất hóa đơn tài chính tại ĐÂY.
 3. Phí Thanh Toán
  • Phí thanh toán là phí áp dụng cho mỗi đơn hàng thành công trên Trang Con đường đặc sản (không áp dụng cho đơn hàng bị Người Mua hủy hoặc đơn hàng được Con đường đặc sản chấp thuận trả hàng và hoàn tiền cho người Mua đối với tất cả sản phẩm trong đơn hàng) (“Phí Thanh Toán”). Trong mọi trường hợp, Người Bán chịu trách nhiệm chi trả Phí Thanh Toán. 
  • Phí thanh toán được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản Con đường đặc sản của Người Bán.
  • Phí Thanh Toán được tính trên tổng giá trị Sản Phẩm của Người Bán (chưa bao gồm các khoản khuyến mại) và phí vận chuyển mà Người Mua thực trả.
  • Tùy vào phương thức thanh toán mà Người mua đã chọn, mức phí thanh toán được áp dụng cho mỗi đơn hàng sẽ khác nhau:

17. TRANH CHẤP

 1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người Bán và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Con đường đặc sản sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.
 2. Mỗi Người Bán và Người Mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Con đường đặc sản hoặc các công ty liên kết của Con đường đặc sản (trừ trường hợp Con đường đặc sản hoặc các công ty liên kết của mình là Người Bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang Con đường đặc sản hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.
 3. Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Con đường đặc sản để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Con đường đặc sản sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này.
 4. Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ theo Mục 17 này chỉ áp dụng đối với Người Mua là đối tượng của Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản. Người Mua sử dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán.

18. PHẢN HỒI

Con đường đặc sản luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Con đường đặc sản cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Con đường đặc sản dưới đây:

 1. Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.
 2. Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
 3. Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
 4. Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

19. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

 1. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ Con đường đặc sản VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.
 2. NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG Con đường đặc sản VÀ/HOẶC DỊCH VỤ Con đường đặc sản SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
 3. Con đường đặc sản không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên trang Con đường đặc sản; hoặc (b) khả năng người bán bán các sản phẩm hoặc khả năng của người mua mua và thanh toán cho các sản phẩm. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ Con đường đặc sản và các công ty liên kết của Con đường đặc sản khỏi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan đến tranh chấp.

20. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Con đường đặc sản KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI
  1. (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC
  2. THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG Con đường đặc sản HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI Con đường đặc sản ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.
 2. BẠN CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ.
 3. TRƯỜNG HỢP Con đường đặc sản, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA Con đường đặc sản ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH Con đường đặc sản ĐẢM BẢO; VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN) HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.
 4. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA Con đường đặc sản HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA Con đường đặc sản MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

21. LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Trang Con đường đặc sản sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Trang Con đường đặc sản. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Con đường đặc sản dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. 

Người Sử Dụng có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Trang Con đường đặc sản. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba có liên quan.

Con đường đặc sản cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Trang Con đường đặc sản có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Trang Con đường đặc sản. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.

Con đường đặc sản không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Con đường đặc sản.  Con đường đặc sản cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Con đường đặc sản đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

22.  ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

 1. Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho Con đường đặc sản, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Con đường đặc sản. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho Con đường đặc sản và các bên kế thừa của Con đường đặc sản, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Con đường đặc sản loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
 2. Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho Con đường đặc sản dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi Con đường đặc sản và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Con đường đặc sản hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến Con đường đặc sản, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Con đường đặc sản và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho Con đường đặc sản và các bên kế thừa của Con đường đặc sản, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của Con đường đặc sản trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

23.  ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

 1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Con đường đặc sản sẽ loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ, thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Người Sử Dụng không buộc Con đường đặc sản phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.
 2. Ngoài ra, Trang Con đường đặc sản có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Con đường đặc sản. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Con đường đặc sản không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Con đường đặc sản khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ.  Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng Con đường đặc sản không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng Con đường đặc sản có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

24.  KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:

 1. Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và
 2. Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

25. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Con đường đặc sản, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Con đường đặc sản (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên Trang Con đường đặc sản, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Con đường đặc sản hoặc các công ty liên kết của Con đường đặc sản là Người Bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của Con đường đặc sản, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Con đường đặc sản, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

26. TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

27. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Con đường đặc sản hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC).  Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

28. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Con đường đặc sản bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.
 2. Con đường đặc sản có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang Con đường đặc sản.  Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Con đường đặc sản sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.
 3. Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.
 4. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Con đường đặc sản.
 5. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Con đường đặc sản không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Con đường đặc sản vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.
 6. Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Con đường đặc sản và Người Sử Dụng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Con đường đặc sản (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Con đường đặc sản hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Con đường đặc sản).
 7. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang Con đường đặc sản và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.
 8. Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.
 9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang Con đường đặc sản

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.